Communicatie voor non-profits en NGO's

 

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van overeenkomst van Communikant voor het verrichten van diensten en de uitvoering daarvan. Derhalve ook van toepassing op de langlopende overeenkomsten.

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Offertes
Artikel 4. Overeenkomsten
Artikel 5. Duur van de overeenkomst

Artikel 6. Inzage gegevensbestanden, bescherming gegevens van de Klant
Artikel 7. Zekerheidstelling en uitvoering
Artikel 8. Dienstverlening
Artikel 9. (Op)levering
Artikel 10. Overmacht

Artikel 11. Aansprakelijkheid
Artikel 12. Auteursrecht/ Industriële eigendom
Artikel 13. Gebruiksrechten
Artikel 14. Prijzen
Artikel 15. Facturen en reclames

Artikel 16. Betaling en gevolgen wanbetaling
Artikel 17. Verjaring
Artikel 18. Toepasselijk recht bepalingen
Artikel 19. Geschillen
Artikel 20. Geldigheid bepalingen

Artikel 21. Slotbepalingen
 


Artikel 1. Definities
1. Onder
Communikant wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: Communikant V.O.F., gevestigd en kantoorhoudende te ‘s Gravenhage.
2. Onder cliënt/klant wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, de samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede diens vertegenwoordiger en gemachtigde, die met
Communikant een overeenkomst hebben afgesloten of wensen af te sluiten.
3. Onder overeenkomst(en) wordt verstaan: alle, in relatie met cliënt, door
Communikant gehanteerde overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
4. Onder schriftelijk(e) wordt verstaan: enkel de op papier gestelde, gedagtekende en ondertekende correspondentie; E-mail wordt daaronder niet verstaan.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van
Communikant, evenals op de uitvoering daarvan.
2. Afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met
Communikant zijn overeengekomen.
3. Eventuele door de Klant gehanteerde algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij en voor zover,
Communikant de toepasselijkheid van de voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk heeft aanvaard.
4. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn ze ook zonder nadere van toepassingverklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk alsdan uitgesloten, en op alle buiten contractuele relaties tussen partijen. Indien deze voorwaarden te zijner tijd worden aangepast maar hun zakelijke inhoud over het geheel genomen niet wijzigt dan zijn de nieuwe gewijzigde voorwaarden alsdan in plaats van de onderhavige overeenkomst van toepassing. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigd wordt dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen
Communikant en cliënt in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen. De bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande verplichtingen en aansprakelijkheden van Communikant worden mede gemaakt voor derden welke door of voor Communikant in relatie met cliënt worden ingezet. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze voorwaarden doen tegenover cliënt. Artikel 7: 404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen gelden voor de totale aansprakelijkheid van Communikant en van de door haar ingeschakelde derden tezamen en cumuleren niet per afgesproken partij.

Artikel 3. Offertes
Alle door
Communikant gedane aanbiedingen -in welke vorm dan ook- zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk kenbaar is gemaakt.

Artikel 4. Overeenkomsten
1. De overeenkomst komt alleen dan tot stand, nadat
Communikant een opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd. Een door Communikant gezonden factuur staat gelijk aan een aanvaarding. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven; de datum van bevestiging is daarmee bepalend.
2. Indien cliënt tegen bovenstaande wenst te protesteren, dient hij dit schriftelijk en binnen 5 werkdagen te doen.
3. Elke overeenkomst wordt steeds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat cliënt voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
4. Voor overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 5 werkdagen.
5. De overeenkomst is niet overdraagbaar. Voor de verkoop, verhuur of overdracht door cliënt van de overeenkomst en alle produkten en diensten waarop zij van toepassing is, heeft cliënt de uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van
Communikant nodig. Afwezigheid van deze toestemming leidt tot nietigheid.

Artikel 5. Duur van de overeenkomst
1. Een Overeenkomst wordt ofwel voor bepaalde ofwel voor onbepaalde tijd aangegaan en vangt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, aan op het moment van Levering van de Dienst. Bij onbepaalde tijd worden de overeenkomsten aangegaan voor de minimumduur van 6 maanden. Zij wordt daarna onder dezelfde voorwaarden verlengd met telkens een termijn van 6 maanden, tenzij opzegging heeft plaatsgehad met inachtneming van het hierna bepaalde.
2. Cliënt is gehouden aan een opzegtermijn van één maand; opzegging van de overeenkomst dient dus ten minste één maand voor het einde van bovengenoemde contractsperiode van 6 maanden plaats te vinden. Opzegging van de overeenkomst dient steeds schriftelijk plaats te vinden.
3. Indien de overeenkomst eindigt voordat de tijd waarvoor zij is aangegaan, is verstreken, is cliënt de volle vergoeding voor het verstrijken van die tijd aan
Communikant verschuldigd; één en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften. Eventueel worden op het bedrag van de vergoeding de besparingen en voordelen die voor Communikant uit de voortijdige beëindiging voortvloeien in mindering gebracht.
4. De overeenkomst eindigt door de onder curatele stelling van cliënt, door staking of overdracht van zijn bedrijfsvoering, alsmede door het overlijden van cliënt.
5.
Communikant heeft het recht de Overeenkomst tussentijds en eenzijdig te wijzigen, mits de voorgenomen wijziging niet van ingrijpende aard is. Communikant stelt de Klant ten minste één maand voor de ingangsdatum van de wijziging op de hoogte van de voorgenomen wijziging. De Klant heeft het recht binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van Communikant de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen behalve indien het gaat om een prijswijziging.
6.
Communikant heeft eveneens het recht om de Overeenkomst te beëindigen wanneer de Klant niet aan zijn overige verplichtingen uit deze algemene voorwaarden voldoet en de beëindiging eveneens door de niet-nakoming wordt gerechtvaardigd.

Artikel 6. Inzage gegevensbestanden, bescherming gegevens van de klant
1. Partijen zijn, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de door de andere partij verstrekte informatie en van de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard.
2.
Communikant zal, als goed houder van de informatie, slechts inzage aan derden verschaffen indien cliënt de daartoe strekkende schriftelijke toestemming heeft gegeven; nodig in het kader van een officieel onderzoek naar strafbare gedragingen. Eventuele inzage zal zich steeds beperken tot de enkele verschaffing van specifieke relevante informatie.
3.
Communikant zal steeds de toepasselijke privacy regelgeving naleven.
4.
Communikant kan in het kader van de verlening van de Diensten gegevens van de Klant:
a. gebruiken voor een onderzoek, al dan niet uitgevoerd door een extern bureau, met betrekking tot de kredietwaardigheid van de Klant;
b. verstrekken aan derden op grond van een wettelijke verplichting daartoe;
c. verstrekken, voor zover het gaat om correspondentiegegevens, aan derden voor direct marketing-doeleinden, tenzij de Klant
Communikant daarvoor geen voorafgaande toestemming heeft gegeven dan wel deze toestemming schriftelijk heeft ingetrokken;
d. verstrekken aan een onafhankelijke beheerder van een databank waarin gegevens met betrekking tot personen zijn opgeslagen die niet dan wel niet tijdig hebben betaald, een en ander uitsluitend in het geval van wanbetaling en voor zover dat niet in strijd is met de toepasselijke regelgeving.
5. Cliënt verleent
Communikant door ondertekening van de overeenkomst ondubbelzinnig, voorzover deze dwingendrechtelijk vereist is, toestemming voor automatische bewerking van door cliënt opgegeven persoonsgegevens. Communikant treft alsdan de nodige maatregelen opdat deze persoonsgegevens -- gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt- juist en nauwkeurig zijn een waarborgde cliënt een behoorlijke en zorgvuldige werking van diens persoonsgegevens in overeenstemming met de dwingend rechtelijke wetgeving terzake de bescherming van persoonsgegevens. De persoonsgegevens zullen Communikant uitsluitend verwerken voor eigen marketingactiviteiten en commercieel doeleinden alsmede ten behoeve van marketingactiviteiten en commercieel doeleinden van derden, dit ten behoeve van Communikant diensten verrichten en dan wel met Communikant samen werken. Cliënt kan tegen de verwerking van diens gegevens ten behoeve van derden met het oog op werving van commercieel en charitatief doel daartegen bij Communikant te allen tijden kostenloos verzet aantekenen. In het geval van verzet zal Communikant maatregelen treffen om deze vorm van verwerking terstond te beëindigden. Tegen kostprijs is Communikant bereid op verzoek van cliënt mede te delen wat zij ten aanzien van cliënt in het bestand heeft opgenomen. Een verzoek om informatie als bedoeld in de vorige zin kan alleen door cliënt zelf c.q. haar bestuurder en indien de cliënt een rechtspersoon, worden gedaan en niet door een gevolmachtigde.

Artikel 7. Zekerheidstelling en uitvoering
1.
Communikant is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden of dienstverlening te beginnen of daarmee door te gaan, voldoende zekerheid voor nakomen van de betalingsverplichting van de cliënt te verlangen.
2. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de cliënt is gewijzigd, heeft
Communikant het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds nagekomene c.q. nog niet gerealiseerde terug te nemen, onverminderd de aan Communikant alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens de verrichte werkzaamheden of verrichte diensten en gemaakte kosten.
3. Cliënt is gehouden
Communikant van alle informatie en bescheiden te voorzien, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst. Indien cliënt een rechtspersoon betreft of een samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid, kan Communikant verzoeken om overlegging van een uittreksel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
4. Voor een goede en volledige naleving van haar verplichtingen uit de tussen partijen bestaande overeenkomst, is
Communikant bevoegd om derden in te schakelen. De kosten daarvan zullen aan cliënt worden doorberekend, conform de verstrekte prijsopgave en het in artikel 16 en 17 bepaalde.

Artikel 8. Dienstverlening
1. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening gefaseerd zal plaatsvinden, kan
Communikant de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
2.
Communikant bepaalt de wijze waarop volgens haar de opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd de cliënt tevoren in te lichten over de wijze waarop de uitvoering wordt gegeven, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht. Cliënt kan enkel zodanige objectief bepaalbare criteria stellen waaraan de uitvoering zal dienen te voldoen, dat zij de kwaliteit of functionaliteit van het werk niet aantasten.
3.
Communikant is gerechtigd om zonder toestemming van de cliënt, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit naar de mening van Communikant een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevestigd, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.

Artikel 9. (Op)levering
1. Levertijden zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Overschrijding van de levertijd, welke niet is gelegen in opzet of grove schuld zijdens
Communikant kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.
2. Als tijdstip van (op)levering geldt het moment waarop de goederen dan wel diensten of producten op een door de cliënt opgegeven locatie aanwezig of beschikbaar, alsmede operationeel zijn. Op het moment van (op)levering gaat het risico van de goederen dan wel diensten of producten over op de cliënt.
3. Cliënt is verplicht de geleverde goederen dan wel diensten of producten terstond bij (op)levering op eventuele tekortkomingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen dan wel diensten of producten ter beschikking van de cliënt staan.
4. Eventuele tekortkomingen van het geleverde goed dan wel dienst of product welke bij (op)levering aanwezig zijn, dient de cliënt binnen een periode van zeven werkdagen na levering
Communikant schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen.
5.
Communikant is gerechtigd om in gedeelten te leveren (deelleveranties), welke zij afzonderlijk kan factureren.

Artikel 10. Overmacht (niet toerekenbare tekortkomingen)
1. De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van
Communikant jegens derden, die veroorzaakt worden door of vanwege gedragingen van cliënt, zullen steeds voor rekening en risico van cliënt zijn.
2.
Communikant wordt niet geacht toerekenbaar tekort te schieten of anderszins aansprakelijk te zijn jegens de Klant wegens een tekortkoming in de nakoming of wegens niet-nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst, voor zover deze tekortkoming in de nakoming of niet-nakoming niet te wijten is aan de schuld van Communikant, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Communikant komt.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1.
Communikant is niet aansprakelijk voor schade die cliënt lijdt door tekortkoming van Communikant en/of diens ‘niet ondergeschikt hulppersoneel’ bij de uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Communikant.
2.
Communikant is evenwel niet aansprakelijk voor:
a. bij cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door cliënt aan
Communikant of anderszins het gevolg is van een handelen en/of nalaten van Communikant; en
b. bij cliënt of derde ontstane schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van door
Communikant ingeschakelde (niet)ondergeschikte en/of andere derde.
3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van
Communikant en de door Communikant ingeschakelde derden voor de Communikant geleden schade en hun totale vergoedingsplicht beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar dan wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen exclusief BTW bedongen voor een jaar. Totale vergoedingsplicht van Communikant zal in geen geval meer dan € 2.500 bedragen.
4. Aansprakelijkheid van
Communikant voor, indirecte schade waaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.
5. Cliënt is gehouden
Communikant schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien of verband houden met de overeenkomst tussen Communikant en de cliënt behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van grove opzet van Communikant.
6. Indien
Communikant ter afwering van haar aansprakelijkheid voor een gedraging van een haar (niet) ondergeschikte hulppersoon aan een overeenkomst een verweermiddel kan ontlenen, dan kan ook de (niet) ondergeschikte hulppersoon indien hij op grond van deze gedraging door Communikant wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen als ware hijzelf bij de overeenkomstpartij.
7. Een grond die aanleiding zou kunne zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk veertien dagen nadat cliënt de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij
Communikant schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan zijn recht op schade vergoeding vervalt.
8. De cliënt vrijwaart
Communikant voor alle rechtsvorderingen van derde, als mede schade, boete, kosten en rentes, welke verband houden met zaken en rechten informatie die de cliënt aan Communikant verschaft en/of beschikbaar heeft gehouden.

Artikel 12. Auteursrecht/ Industriële eigendom
1. Voor zover cliënt door
Communikant software, producties, ontwerpen, teksten en dergelijke verstrekt krijgt, geschiedt zulks steeds in licentie.  Met de aanvaarding van de door Communikant verstrekte software accepteert cliënt de  toepasselijke licentievoorwaarden en zal de cliënt steeds gehouden zijn zich als goed licentiehouder te gedragen.
2. Het is cliënt niet toegestaan op welke wijze dan ook (delen van) de software, producties, ontwerpen, teksten en dergelijke te modificeren,  te verveelvoudigen (anders dan noodzakelijk voor beoogd gebruik), uit te lenen of anderszins aan derden te verstrekken, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik dat bij de overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan.
3. Bij het kopiëren of anderszins verveelvoudigen van door
Communikant verstrekte software, producties, ontwerpen, teksten en dergelijke is het de cliënt nimmer toegestaan de voorkomende aanduidingen omtrent het makerschap of het vertrouwelijke karakter, of enig andere verwijzing naar Communikant, te wijzigen of te verwijderen.
4. Ten aanzien van het door het
Communikant tot stand gebrachte concepten, design, applicaties en andersoortig werk, merken partijen Communikant aan als zijnde enig maker c.q. ontwerper in de zin van het Auteursrecht en het Teken- en Modellenrecht.
5. De absolute rechten, waaronder mede begrepen auteursrechten en (andere) intellectuele rechten op grafische producten, apparatuur, programmatuur, applicaties, documentatie en andere goederen - zoals onder meer analyses, functionele ontwerpen en rapporten -, en alle daarop aangebrachte wijzigingen en aanvullingen, alsmede van eventuele kopieën van voorgenoemde goederen, berusten te allen tijde bij
Communikant of bij haar toeleveranciers.
6.
Communikant vrijwaart de cliënt voor de gevolgen van inbreuk op intellectuele rechten van derden, ontstaan door het gebruik van door Communikant beschikbaar gestelde (grafische) werk, programmatuur en schriftelijke informatie, mits cliënt Communikant terstond informeert over iedere daarop gebaseerde aanspraak, de behandeling daarvan aan haar overlaat en haar desgevraagd van eventueel benodigde informatie voorzien.

Artikel 13. Gebruiksrechten
De door
Communikant beschikbaar gestelde (grafische) producten, programmatuur en schriftelijke informatie, als bedoeld in artikel 12, worden aan cliënt verstrekt op grond van een licentie.

Het betreft een niet exclusieve en niet overdraagbare licentie tot het gebruik van de genoemde goederen, uitsluitend binnen de eigen organisatie van de cliënt.

Artikel 14. Prijzen
1. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van
Communikant uitgedrukt in euro's en exclusief BTW en eventuele andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen.
2.
Communikant is gerechtigd de gehanteerde tarieven te verhogen; één en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften. Communikant zal de cliënt ten minste één maand van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen, met dien verstande dat reeds bekende prijsverhogingen bij orderbevestiging gemeld moeten worden.

Artikel 15. Facturen en reclames
1. De facturen van
Communikant worden berekend aan de hand van te voren opgestelde overeenkomst, waarin de prestatie(s) en tijdsaanduiding staan.
2. Reclames dienen schriftelijk te worden ingediend, met nauwkeurige vermelding van de aard en de grond der klacht. Zij worden slechts in behandeling genomen indien zij
Communikant binnen 7 werkdagen na factuurdatum of de betreffende prestatie bereiken. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen, tenzij cliënt een natuurlijk persoon betreft, niet in de uitoefening van beroep of bedrijf.
3.
Communikant zal cliënt binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de reclame, schriftelijk op de hoogte brengen van de gegrond-, dan wel ongegrondbevinding.

Artikel 16. Betaling en gevolgen wanbetaling
1. Betalingen dienen zonder korting of verrekening en bij wijze van vooruitbetaling te geschieden in de rekeneenheid waarin de prijzen zijn uitgedrukt; één en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke verplichtingen. Uitsluitend betalingen aan
Communikant zelf werken bevrijdend.
2. Cliënt is te allen tijde gehouden elke door
Communikant ingediende factuur te voldoen binnen 10 werkdagen na dagtekening van de factuur, tenzij cliënt en Communikant schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het op de bank-/giro-afschriften van Communikant aangegeven valutabedrag is bepalend en derhalve wordt zijn datering als betalingsdag aangemerkt.
3. Indien een factuur van
Communikant niet binnen 10 werkdagen na dagtekening is betaald, kan  Communikant de uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig het onder artikel 10 bepaalde (eventueel tijdelijk) stopzetten. Cliënt is na afloop van de termijn rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 2% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.
4. Het afschrift van de door
Communikant verzonden factuur geldt jegens cliënt, niet consument als volledig bewijs van de schuldigheid, de rente en de dag waarop de renteberekening begint.
5. Bezwaren inzake de factuur dienen binnen 5 werkdagen na dagtekening van de factuur te worden gemeld overeenkomstig de in artikel 18.2 genoemde wijze. Na verstrijken van deze termijn kunnen klachten niet meer in behandeling worden genomen en heeft cliënt, niet zijnde consument, afstand gedaan van zijn vermeende rechten.
6. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechten -door wie dan ook verleend- komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.
7. De vergoeding betreffende buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 20% van de verschuldigde hoofdsom indien deze minder bedraagt dan € 2.500,-. Bedraagt de verschuldigde hoofdsom meer dan
2.500,- maar minder dan 7.500,- dan geldt een percentage van 15%. Voor bedragen van 7.500,- en hoger wordt een percentage van 10% aangehouden. Deze vergoeding zal steeds, zodra door Communikant rechtsbijstand is ingeroepen, respectievelijk de vordering ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door cliënt verschuldigd zijn. 
8. Alle door cliënt verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door
Communikant gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
9. Door het enkel plaatsvinden van een der volgende omstandigheden heeft
Communikant de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst, alsmede enig bedrag -verschuldigd door de wederpartij op grond van de door Communikant verleende prestaties- in zijn geheel terstond op te eisen, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig zal zijn:
- in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd;
- komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
- enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichtingen niet nakomt;
- nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
- overgaat tot staken of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk deel daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf.

Artikel 17. Verjaring
Alle rechtsvorderingen van cliënt uit hoofde van een aan deze Voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren -behoudens bepalingen van dwingend recht - na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop nakoming van verplichtingen uit de tussen partijen bestaande overeenkomst opeisbaar zijn geworden.

Artikel 18. Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Geschillen
Alle geschillen - waaronder inbegrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden - voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, of met de betreffende Voorwaarden en hun uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde Burgerlijke Rechter in het arrondissement Den Haag/Haaglanden.

Artikel 20. Geldigheid bepalingen
Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.

Artikel 21. Slotbepalingen
1. Deze Algemene Voorwaarden doen alle voorgaande exemplaren vervallen.
2.
Communikant  heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van het hierna bepaalde.
3. Wijzigingen die gevolgen hebben voor een cliënt waarmee reeds een overeenkomst is gesloten, worden tijdig op de daarvoor geëigende wijze bekend gemaakt. Zij treden 30 dagen na de bekendmaking, of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld in werking.
4. De Klant is verplicht om
Communikant steeds tijdig en schriftelijk te informeren over veranderingen in zijn naam-, adres-, woonplaats-, bedrijfs-, bank-, of girorekeninggegevens.
5. Veranderingen in en aanvullingen op de Overeenkomst zijn slechts van toepassing indien deze door
Communikant schriftelijk zijn bevestigd.
6.
Communikant neemt geen verantwoordelijkheid voor adviezen dan wel mededelingen van derden ten aanzien van de Communikant Diensten.
7.
Communikant heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Communikant zal de Klant berichten over wijzigingen in deze algemene voorwaarden door middel van bijvoorbeeld haar website, mailings, facturen dan wel advertenties.
8. Bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn om ook na ommekomst van de Overeenkomst te gelden, blijven daarna van kracht.

 

 

 

 

Copyright © Communikant vof 2000 - 2016

Top